Kushtet e përdorimit

KUDO QË NUK I PRANON KËTO KUSHTE DHE KUSHTE TË PËRGJITHSHME, TË CILAT JANË TË DETYRUARA DHE TË DETYRUARA, DUHET TË PËRMBARËZOJË NGA PËRDORIMI I SITIT DHE/OSE SHËRBIMET.

  1. Përdoruesi duhet të lexojë, kuptojë dhe pranojë të gjitha kushtet e përcaktuara në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme dhe në Politikën e Privatësisë, si dhe në dokumentet e tjera të përfshira në to me referencë, përpara se të përdorë ndonjë nga faqet e internetit të DwgLab.com.
  2. Materiali i paraqitur në DwgLab.com u drejtohet specialistëve që janë të vetëdijshëm për veprimtarinë e tyre dhe kanë kompetencë të mjaftueshme analitike për të vlerësuar përdorimin e këtij informacioni, nën përgjegjësinë e tyre profesionale. Premisa jonë bazë është se kushdo që përdor këtë bibliotekë është plotësisht i vetëdijshëm për faktin se veprat këtu janë të frymëzuara nga situata specifike që u janë paraqitur profesionistëve të ndryshëm gjatë karrierës së tyre, duke shërbyer vetëm si shembull për situata të ngjashme.
  3. DwgLab.com nuk përdor përmbajtje të drejtuar nga përdoruesit: e gjithë përmbajtja e postuar në këtë faqe interneti shqyrtohet manualisht. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë përshtatshmërinë teknike të punimeve të publikuara. Prandaj, në asnjë rast DwgLab.com nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që rrjedhin nga përdorimi i materialit të publikuar.
  4. Është e domosdoshme që materiali i shkarkuar nga kjo faqe t’i nënshtrohet analizave shteruese nga profesionistë të përshtatshëm, të cilët mund të vlerësojnë përdorimin dhe/ose modifikimin e tij, me përgjegjësinë e tyre.
  5. DwgLab.com nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të Përdoruesit ose humbje të shkaktuar nga dështimet në sistem, server ose internet. Përdoruesit nuk do të mbajnë përgjegjës DwgLab.com ose nuk do të kërkojnë pagesë për fitimet e humbura për shkak të dëmeve që vijnë nga vështirësitë teknike ose dështimet nga sistemi ose Interneti. DwgLab.com nuk garanton aksesin dhe përdorimin e vazhdueshëm ose të pandërprerë të faqes së saj. Sistemi mund të jetë përfundimisht i padisponueshëm për shkak të vështirësive teknike ose dështimeve të internetit, ose për ndonjë rrethanë tjetër që nuk lidhet me DwgLab.com. Në raste të tilla, shërbimi do të rivendoset sa më shpejt që të jetë e mundur pa i caktuar përgjegjësinë DwgLab.com. DwgLab.com nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë gabim ose lëshim të përmbajtur në faqen e tij të internetit.
  6. DwgLab.com do të jetë në gjendje të modifikojë Termat dhe Kushtet e Përgjithshme në çdo kohë duke shpallur në sajt kushtet e modifikuara. Të gjitha kushtet e modifikuara do të hyjnë në fuqi brenda 10 (dhjetë) ditëve nga publikimi i tyre. Pasi të përfundojë ky afat kohor, Përdoruesi do të konsiderohet se i ka pranuar kushtet e reja.
  7. DwgLab.com mbron të drejtat e Pronësisë Intelektuale. Prandaj, ndalon publikimin e veprave dhe artikujve që shkelin ligjet për të drejtën e autorit, patentat, markat tregtare, modelet dhe dizenjot industriale ose sekretet industriale.