Warunki użytkowania

KAŻDY, KTÓRY NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW, KTÓRE SĄ OBOWIĄZKOWE I WIĄŻĄCE, POWINIEN UŻYWAĆ WITRYNY I/LUB USŁUG.

  1. Użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i zaakceptować wszystkie warunki określone w Ogólnych Warunkach i Polityce Prywatności, a także w innych dokumentach włączonych do nich przez odniesienie, przed skorzystaniem z którejkolwiek ze stron internetowych DwgLab.com.
  2. Materiał prezentowany w DwgLab.com skierowany jest do specjalistów świadomych swojej działalności i posiadających wystarczające kompetencje analityczne do oceny wykorzystania tych informacji, na swoją odpowiedzialność zawodową. Naszym podstawowym założeniem jest to, że każdy, kto korzysta z tej biblioteki, jest w pełni świadomy faktu, że zawarte w niej prace są inspirowane konkretnymi sytuacjami, które były prezentowane różnym profesjonalistom w trakcie ich kariery, służąc jedynie jako przykład w podobnych sytuacjach.
  3. DwgLab.com nie korzysta z treści kierowanych przez użytkowników: wszystkie treści publikowane na tej stronie są ręcznie sprawdzane. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować przydatności technicznej opublikowanych prac. Dlatego w żadnym wypadku DwgLab.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania opublikowanego materiału.
  4. Niezbędne jest, aby materiał pobrany z tej strony został poddany wyczerpującej analizie przez odpowiednich specjalistów, którzy mogą na własną odpowiedzialność ocenić jego użycie i/lub modyfikację.
  5. DwgLab.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika lub straty spowodowane awariami systemu, serwera lub Internetu. Użytkownicy nie będą pociągać DwgLab.com do odpowiedzialności ani żądać zapłaty za utracone korzyści z powodu szkód powstałych w wyniku trudności technicznych, awarii systemu lub Internetu. DwgLab.com nie gwarantuje dostępu i nieprzerwanego lub nieprzerwanego korzystania ze swojej witryny. System może ostatecznie być niedostępny z powodu problemów technicznych lub awarii Internetu lub z innych okoliczności niezwiązanych z DwgLab.com. W takich przypadkach usługa zostanie przywrócona tak szybko, jak to możliwe, bez przenoszenia odpowiedzialności na DwgLab.com. DwgLab.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia zawarte na swojej stronie internetowej.
  6. DwgLab.com będzie mógł w dowolnym momencie zmodyfikować Ogólne Warunki, ogłaszając na Stronie zmienione warunki. Wszystkie zmodyfikowane warunki zaczną obowiązywać w ciągu 10 (dziesięciu) dni od ich publikacji. Po upływie tego terminu uznaje się, że Użytkownik zaakceptował nowe warunki.
  7. DwgLab.com chroni prawa własności intelektualnej. W związku z tym zabrania publikacji prac i artykułów, które naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, modele i projekty przemysłowe lub tajemnice przemysłowe.